Υπηρεσίες ξενοδοχείων για τη μίσθωση δωματίων

Υπηρεσίες ξενοδοχείων για τη μίσθωση δωματίων

Υπηρεσίες ξενοδοχείων για τη μίσθωση δωματίων

Ο Πρόεδρος του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.Δ. έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, β) τη με αριθμό 37/2023 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: 94ΦΧΟΡ50-0Φ2) με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο διακήρυξης δημοπράτησης της υπηρεσίας «Υπηρεσίες ξενοδοχείων για τη μίσθωση δωματίων» για την διεξαγωγή του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους έτους 2023 του Πολιτιστικού Οργανισμού – Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά τμήμα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2023

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 2023


Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

ΛΥΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ (zip)
espd-request-v2