Πίνακας κατάταξης, βαθμολογιών και απορριπτέων…

Oριστικός πίνακα κατάταξης, βαθμολογιών και πίνακας απορριπτέωντων υποψηφίων

για την προκήρυξη του Πολιτιστικού οργανισμού, για πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΠΕ Διοικητικού οικονομικού με σύμβαση ΣΟΧ οκτώ μηνών.