Υπηρεσίες ξενοδοχείων για τη μίσθωση δωματίων

Υπηρεσίες ξενοδοχείων για τη μίσθωση δωματίων

Υπηρεσίες ξενοδοχείων για τη μίσθωση δωματίων

Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ
διακηρύσσει
την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας:
“Υπηρεσίες ξενοδοχείων για τη μίσθωση δωματίων” για την διεξαγωγή του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους έτους 2024 του Πολιτιστικού Οργανισμού – Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Δράμας.

Εκτιμώμενης αξίας 94.880,00 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. και φόρο διαμονής),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της ως άνω εργασίας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2024

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 2024


Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

ΛΥΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ (zip)
espd-request-v2