ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ, ΑΚΡΟΑΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

[α] Η Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.44779 (ΦΕΚ 3117/Β΄/16.07.2021)
[β] Το με Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΓΓΓΣΠ/616358/3751, 04/11/2020 έγγραφο

Το παρόν έγγραφο βασίζεται στις οδηγίες και συστάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων COVID-19 του Υπουργείου Υγείας και παρέχει οδηγίες για την ασφαλή διεξαγωγή ζωντανών θεαμάτων και ακροαμάτων σε κλειστούς χώρους αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους ή νοσήσαντες και μόνο με καθήμενους.

Το παρόν έγγραφο αντικαθιστά κάθε σχετικό προηγούμενο έγγραφο.

Α) Είσοδος
Οι θεατές εισέρχονται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:

[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού ή

[β] πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά, υπό [α] και [β], επιδεικνύονται είτε σε έγχαρτη μορφή είτε ηλεκτρονικά μέσω κινητής συσκευής του θεατή, τα οποία ο ιδιοκτήτης ή νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης (ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) σαρώνει ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118) Covid Free GR.

Ειδικώς άτομα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών (ανήλικοι) μπορούν να εισέρχονται με δήλωση self-test, στην οποία προβαίνει είτε οιοσδήποτε γονέας, ακόμα και μη έχων την επιμέλεια, είτε κηδεμόνας. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία του γονέα ή κηδεμόνα.

Β) Χώροι

 • Οι χώροι θα πρέπει να είναι διαμορφωμένοι έτσι ώστε να υποδέχονται μόνο καθήμενους και όχι όρθιους θεατές και θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα σε όλη την διάρκεια του θεάματος / ακροάματος ώστε οι θεατές να παραμένουν στις θέσεις τους.
 • Η πληρότητα ορίζεται στο ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%).
 • Υποχρεωτική ταξιθεσία για την τοποθέτηση των θεατών στις θέσεις τους.
 • Τοποθέτηση ατόμων που προσέρχονται μαζί σε θέσεις καθήμενων μεταξύ των οποίων δεν μεσολαβεί κενός χώρος κενή θέση. Άτομα τα οποία δεν έχουν προσέλθει μαζί δεν θα πρέπει να τοποθετούνται σε θέσεις χωρίς κενό μεταξύ τους.
 • Θα πρέπει να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον τριών (3) μέτρων μεταξύ της σκηνής και της πρώτης σειράς θεατών. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, θα πρέπει να τοποθετηθεί διαχωριστικό από ακρυλικό (Plexiglas) ύψους τουλάχιστον δύο (2) μέτρων μεταξύ σκηνής και θεατών με σημείο εκκίνησης μέτρησης το επίπεδο της σκηνής.
 • Οι διοργανωτές θα πρέπει να αξιολογήσουν τις δυνατότητες διαχείρισης κοινού και να ορίσουν τον μέγιστο αριθμό θεατών που μπορούν να διαχειριστούν με ασφάλεια, μεριμνώντας για την επάρκεια ταξιθετών/ταξιθετριών βάσει του χώρου. Οι διοργανωτές των εκδηλώσεων και οι υπεύθυνοι των χώρων οφείλουν να τους προετοιμάσουν και διαμορφώσουν καταλλήλως καθώς και να εκπαιδεύσουν το εργαζόμενο προσωπικό με τρόπο που θα διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία και θα προστατεύει τους εργαζόμενους και τους θεατές κατά τη παραμονή τους σε αυτούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρούσα.
 • Οι θέσεις, τα καθίσματα και οι καρέκλες θα πρέπει να απολυμαίνονται πριν από κάθε χρήση.
 • Θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο αντισηπτικό αλκοολούχου διαλύματος 70% σε όλες τις εισόδους και εξόδους.
 • Θα πρέπει να καταρτιστεί ένα πλάνο θέσεων, σήμανσης και ροής επισκεπτών, το οποίο να είναι διαθέσιμο.
 • Ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του χώρου διεξαγωγής θεάματος / ακροάματος.
 • Προτείνεται η μονοδρόμηση των διαδρόμων που διατρέχουν τον χώρο.
 • Προτείνεται η σταδιακή αποχώρηση μετά τη λήξη της εκδήλωσης (π.χ. ανά σειρά)
 • Προτείνεται επαρκές χρονικό διάστημα μεταξύ της λήξης μίας εκδήλωσης και της έναρξης της επόμενης έτσι ώστε να μπορούν να αποχωρήσουν οι θεατές της πρώτης και να εισέλθουν οι θεατές της δεύτερης χωρίς να συμπέσουν και χωρίς να παρατηρείται συνωστισμός στους κοινόχρηστους χώρους. Έτσι θα υπάρχει και επαρκής χρόνος για απολύμανση και καλό αερισμό μεταξύ παραστάσεων/δράσεων.
 • Η λειτουργία κυλικείου/bar επιτρέπεται πριν και κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων προκειμένου να μην δημιουργείται συνωστισμός και οι θεατές/ακροατές να μπορούν να κατευθύνονται προς αυτό σε διαφορετικούς χρόνους κατά τη διάρκεια παραμονής τους. Θα πρέπει να τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα, αποστάσεις 1,5 μέτρου στην ουρά, διαθέσιμα αντισηπτικά και να υπάρχει μονοδρόμηση της ροής προς και από το κυλικείο/bar. Προτείνεται η περισχοίνιση όπου είναι εφικτό προκειμένου να διασφαλίζει την ομαλή ροή του κοινού. Το προσωπικό θα πρέπει να φορά γάντια και προστατευτική μη ιατρική μάσκα, ενώ ενθαρρύνονται οι ανέπαφες συναλλαγές.
 • Δεν επιτρέπεται διάλειμμα κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Εξαιρούνται ολιγόλεπτες παύσεις για τεχνικούς λόγους, κατά τη διάρκεια των οποίων οι θεατές οφείλουν να παραμείνουν στις θέσεις τους / στα καθίσματά τους. Οι διοργανωτές θα πρέπει να έχουν λάβει κάθε απαραίτητο οργανωτικό μέτρο ώστε τυχόν ανάγκη των θεατών για μετακίνηση (π.χ. τουαλέτα) να επιτρέπεται μόνο κατ’ εξαίρεση και μόνο κατά τρόπο οργανωμένο χωρίς να δημιουργούνται συνθήκες συνωστισμού σε κανέναν χώρο.
 • Απαγορεύεται ο συγχρωτισμός και η συγκέντρωση ατόμων στα φουαγιέ. Οι θεατές θα πρέπει να οδηγούνται απευθείας στα καθίσματά τους.
 • Ως προς τον κλιματισμό επιτρέπονται μόνο τα κλιματιστικά ανοικτού κυκλώματος. Όπου είναι εφικτό, συστήνεται ο φυσικός αερισμός του χώρου.
 • Θα πρέπει να γίνονται απολυμάνσεις με διάλυμα χλωρίνης 10:1, δηλαδή 9 μέρη νερό και 1 μέρος χλωρίνης, πριν και μετά από κάθε παράσταση. Αυτό ισχύει και για τους χώρους υγιεινής. Για επιφάνειες που είναι πιθανό να καταστραφούν από τη χρήση υποχλωριώδους νατρίου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αιθανόλη συγκέντρωσης 70%. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δίνεται σε επιφάνειες που αγγίζονται συχνά όπως πόμολα, διακόπτες, κουπαστές κ.ο.κ.
 • Στους χώρους υγιεινής θα πρέπει να εφαρμόζονται κανόνες οι οποίοι περιλαμβάνουν:
  – Καλό αερισμό
  – Κλειστό καπάκι λεκάνης πριν χρησιμοποιηθεί το καζανάκι
  – Η χρήση χάρτινων ή πλαστικών καλυμμάτων λεκάνης μίας χρήσης είναι επιθυμητή
  – Τρεχούμενο νερό και εφοδιασμός με σαπούνι, χάρτινες χειροπετσέτες, ποδοκίνητο δοχείο απορριμμάτων
  – Όπου είναι εφικτό να χρησιμοποιείται εξοπλισμός με φωτοκύτταρο ή με διακόπτη ποδιού (π.χ. για τη βρύση, το σαπούνι)
  – Να μην χρησιμοποιείται μηχάνημα για στέγνωμα των χεριών
  – Η ουρά στους χώρους υγιεινής θα πρέπει να αποφεύγεται μέσω της λήψης και εφαρμογής κατάλληλων οργανωτικών μέτρων, αλλά στις όλως εξαιρετικές περιπτώσεις που τυχόν καταστεί αναπόφευκτη η δημιουργία ουράς θα πρέπει να τηρούνται αποστάσεις 1,5 μέτρου
  – Σε περίπτωση που νιπτήρες έχουν να χρησιμοποιηθούν πολύ καιρό συστήνεται να τρέξει ζεστό νερό για 5 λεπτά πριν από την πρώτη χρήση.
  – Τα ντους σε καμαρίνια/αποδυτήρια δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται
  – Θα πρέπει να υπολογιστεί επαρκής χώρος στα αποδυτήρια και καμαρίνια, και αλλαγές ρούχων να γίνονται μόνο όποτε είναι απολύτως αναγκαίο. Σε περίπτωση που ο χώρος δεν επαρκεί για όλους θα πρέπει είτε να χρησιμοποιείται εκ περιτροπής ή να χρησιμοποιηθούν άλλοι διαθέσιμοι χώροι ως επιπλέον αποδυτήρια/καμαρίνια. Τα προσωπικά ρούχα των συντελεστών θα πρέπει να φυλάσσονται κλεισμένα. Τα καμαρίνια θα πρέπει να αερίζονται επαρκώς

Γ) Διεξαγωγή θεαμάτων/ακροαμάτων

 • Για όλους τους συντελεστές των παραστάσεων, συναυλιών και άλλων εκδηλώσεων ισχύει η υποχρέωση διενέργειας μοριακού ελέγχου ή ταχείας δοκιμασίας αντιγόνου (rapid test) ή αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) πριν την παράσταση, συναυλία ή εκδήλωση.
 • Συστήνεται απόσταση 1,5 μέτρου επί σκηνής μεταξύ των συντελεστών καθώς και η ελάχιστη δυνατή σωματική επαφή μεταξύ τους. Εάν αυτή επιβάλλεται για καλλιτεχνικούς λόγους, θα πρέπει προβλέπεται απολύμανση των χεριών με αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα πριν και μετά. Καλό θα είναι να αποφεύγονται σκηνές όπου ένας συντελεστής αγγίζει το πρόσωπο άλλου.
 • Ειδικά για τις χορωδίες και τη συμμετοχή τους σε παραστάσεις, συναυλίες και άλλες εκδηλώσεις επισημαίνεται ότι:
  – Τα μέλη της χορωδίας θα πρέπει να τηρούν υποχρεωτικά απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ τους και να χρησιμοποιούν μη ιατρική μάσκα όσο δεν τραγουδούν.
  – Συστήνεται η χρήση πυκνωτικών μικροφώνων όπου είναι εφικτό.
 • Οι μουσικοί των εγχόρδων μπορούν να τηρούν απόσταση ενός (1) μέτρου μεταξύ τους, με υποχρεωτική χρήση μάσκας και χρησιμοποιώντας ο καθένας το δικό του αναλόγιο.
 • Για πνευστά μουσικά όργανα και για τύμπανα θα πρέπει να τηρείται απόσταση 2 μέτρων, ενώ για χάλκινα πνευστά, προκειμένου να παγιδεύεται και το αεροζόλ του ιού, προτείνεται η χρήση ειδικού υφάσματος τύπου μεταξωτού πυκνής πλέξης ή διαφανούς προστατευτικού υλικού που να καλύπτει την καμπάνα (bell). Όλος ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται θα πρέπει πριν τοποθετηθεί στον χώρο να έχει απολυμανθεί με τον ενδεικνυόμενο από τον κατασκευαστή τρόπο. Επίσης, θα πρέπει να γίνεται σχολαστικός καθαρισμός και απολύμανση των τυμπάνων βάσει των οδηγιών του κατασκευαστή.
 • Σχετικά με κοστούμια, περούκες, μακιγιάζ κ.λπ.:
  – Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από τους καλλιτέχνες που τα φορούν μόνο και οι καλλιτέχνες να ντύνονται μόνοι τους.
  – Τα προσωπικά ρούχα θα πρέπει να φυλάσσονται κλεισμένα και τα κοστούμια θα πρέπει να φυλάσσονται σε ξεχωριστά καλύμματα.
  – Τα κοστούμια θα πρέπει να καθαρίζονται με ατμό πριν και μετά τη χρήση, ειδικά σε περίπτωση διπλής διανομής όπου μπορεί να χρησιμοποιηθούν από περισσότερα του ενός ατόμου.
  – Οι εργαζόμενοι στα κοστούμια, στις κομμώσεις κ.λπ. θα πρέπει να έχουν και αυτοί επαρκή χώρο εργασίας ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί η απόσταση του 1,5 μέτρου.
  – Ιδανικά οι καλλιτέχνες θα πρέπει να επιμελούνται μόνοι τους το μακιγιάζ τους. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, το μακιγιάζ θα πρέπει να γίνεται με τη χρήση προσωπικού σετ για κάθε καλλιτέχνη, τηρώντας παράλληλα τις οδηγίες ατομικής ασφάλειας. Ο σταθμός του μακιγιάζ πρέπει να καθαρίζεται μετά από κάθε χρήση. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να είναι μακριά το ένα σετ από το άλλο. Πρακτικά τίποτα να μην είναι κοινό.
  – Ιδανικά ούτε τα είδη κομμωτηρίου θα πρέπει να είναι κοινά
  – Οι επαγγελματίες κομμωτές, μακιγιέρ, ενδυματολόγοι κ.λπ. θα πρέπει να φορούν υποχρεωτικά γάντια (που θα αλλάζουν για κάθε διαφορετικό καλλιτέχνη) και μη ιατρική μάσκα κάθε φορά που επιμελούνται την εμφάνιση ενός καλλιτέχνη. Σε περίπτωση που ο καλλιτέχνης επιλέξει να επιμεληθεί μόνος του την εμφάνισή του, θα έχουν συμβουλευτικό ρόλο, τηρώντας τις αποστάσεις.

Δ) Κοινό

 • Η χρήση μάσκας από τους θεατές είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια του θεάματος / ακροάματος, από την προσέλευση έως και την αποχώρηση, και σε όλους τους χώρους. O διοργανωτής οφείλει να λάβει τα κατάλληλα οργανωτικά μέτρα, ώστε οι θεατές να κατευθύνονται άμεσα εντός του χώρου και να τοποθετούνται στις θέσεις τους, έτσι ώστε να αποφεύγεται η συγκέντρωση σε οποιονδήποτε χώρο. Επίσης θα πρέπει να απευθύνονται διαρκείς συστάσεις για τήρηση αποστάσεων και χρήση μάσκας.
 • Οι θεατές συστήνεται να χρησιμοποιούν αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα (70%), το οποίο θα πρέπει να μπορούν να βρίσκουν ευχερώς διαθέσιμο κατά την είσοδό τους στον χώρο.
 • Ειδική μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί ως προς τη ροή του κοινού κατά την είσοδο και έξοδό του από το χώρο της εκδήλωσης με επαρκείς υπηρεσίες ταξιθεσίας.
 • Κατά την είσοδο και έξοδο θα πρέπει να τηρούνται ουρές με αποστάσεις 1,5 μέτρου. Προτείνεται η σταδιακή είσοδος και έξοδος ανά σειρά, με τον υποχρεωτικό συντονισμό της ροής από ταξιθέτες/ταξιθέτριες, και ιδανικά η σταδιακή προσέλευση και αποχώρηση του κοινού ώστε να μην δημιουργούνται μεγάλες ουρές. Οι θύρες εισόδου και εξόδου των θεατών στους χώρους των εκδηλώσεων θα πρέπει να είναι διαφορετικές, όπου αυτό είναι εφικτό.
 • Οι διοργανωτές των εκδηλώσεων θα πρέπει να μεριμνούν για την ασφαλή αναμονή σε ουρά του κοινού, τόσο κατά την είσοδο και έξοδο στον χώρο της εκδήλωσης όσο και σε άλλες πιθανές ροές (π.χ. από τον χώρο στάθμευσης).
 • Δεν επιτρέπεται να υπάρχει διάλειμμα, τόσο προκειμένου να μην δημιουργείται συνωστισμός, όσο και για να εξοικονομείται χρόνος για απολύμανση και καθαρισμό. Επίσης δεν επιτρέπεται συγκέντρωση κοινού σε φουαγιέ καθώς και η πρόσβαση του κοινού στα καμαρίνια.
 • Ως προς τα εισιτήρια θα πρέπει να ισχύσουν τα ακόλουθα μέτρα:
  – Υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικού εισιτηρίου
  – Ανέπαφος έλεγχος εισιτηρίων (με scanner)
  – Τοποθέτηση χωρισμάτων σε ταμεία και γκισέ – Στα ταμεία θα πρέπει να αποφεύγεται η πρόκληση ουράς μέσω της λήψης και εφαρμογής κατάλληλων οργανωτικών μέτρων (πχ ενημέρωση του κοινού για προσέλευση τουλάχιστον 1 ώρα προ της έναρξης του θεάματος), αλλά στις όλως εξαιρετικές περιπτώσεις που τυχόν καταστεί αναπόφευκτη η δημιουργία ουράς θα πρέπει να τηρούνται αποστάσεις 1,5 μέτρου.
  – Ανέπαφες συναλλαγές όπου απαιτούνται (χρήση POS)
 • Μετά το τέλος κάθε εκδήλωσης όλα τα προστατευτικά είδη μιας χρήσεως, τα ατομικά μπουκάλια κ.ο.κ θα πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικές στεγανές συσκευασίες.

Ε) Ασφάλεια εργαζομένων

 • Όλοι/ες οι εργαζόμενοι/ες στον χώρο, με την εξαίρεση των δρώντων επί σκηνής, θα πρέπει να χρησιμοποιούν υποχρεωτικά προστατευτική μη ιατρική μάσκα, και γάντια όπου κρίνεται απαραίτητο (π.χ. κυλικεία, καθαριότητα). Όλος ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται θα πρέπει πριν τοποθετηθεί στον χώρο να έχει απολυμανθεί με τον ενδεικνυόμενο από τον κατασκευαστή τρόπο.
 • Οι χρησιμοποιημένες από τους/τις εργαζόμενους/ες υφασμάτινες μη ιατρικές μάσκες θα πρέπει να τοποθετούνται σε πλαστικές σακούλες, να πλένονται στους 60ο βαθμούς και να σιδερώνονται.
 • Ειδική μέριμνα θα πρέπει να υπάρχει για συντελεστές και εργαζομένους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες
 • Συντελεστές και εργαζόμενοι που εμφανίσουν συμπτώματα ασθένειας θα πρέπει να απομακρύνονται άμεσα από τον χώρο φορώντας οπωσδήποτε μάσκα.

Σημειώνεται ότι παράλληλα με τα ως άνω και τους εκάστοτε κανόνες που ορίζονται δυνάμει κοινών υπουργικών αποφάσεων για τα ζητήματα αρμοδιότητας ΥΠΠΟΑ, εφαρμόζονται ταυτόχρονα κανόνες αποστασιοποίησης σε λοιπές δραστηριότητες και δομές, οι οποίοι ενδέχεται να επηρεάζουν εμμέσως την διεξαγωγή του ζωντανού θεάματος/ακροάματος.

Τα παραπάνω μέτρα είναι ενδεικτικά, δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις πιθανές περιπτώσεις και εφαρμόζονται παράλληλα με τα ευρύτερα μέτρα τα οποία ισχύουν. Για το λόγο αυτό πρέπει να υπάρχει διαρκής παρακολούθηση των σχετικών εξελίξεων μέσα από την ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας στην διεύθυνση https://eody.gov.gr/ καθώς και στην διεύθυνση https://covid19.gov.gr/.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να επιδεικνύουν την απαραίτητη ατομική ευθύνη, προστατεύοντας τον εαυτό τους και τα άλλα άτομα. Ειδικά οι Υπεύθυνοι/Υπεύθυνες των χώρων που πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις θα πρέπει να μεριμνούν για την προστασία των εργαζομένων και των θεατών/ακροατών και να προβούν κατά την κρίση τους στην λήψη επιπλέον μέτρων που συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες ενός χώρου ενδεχομένως απαιτούν.

Η Γενική Γραμματέας
Σύγχρονου Πολιτισμού
Ελένη Δουνδουλάκη

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΙΝΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ

(α) Το απόσπασμα πρακτικού της 213ης συνεδρίασης 07/5/2021 της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοιού COVID-19.
(β) Η Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.44779 (ΦΕΚ 3117/Β΄/16.07.2021) Το παρόν έγγραφο βασίζεται στις οδηγίες και συστάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων COVID-19 του Υπουργείου Υγείας και παρέχει οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία των ανοικτών (θερινών) κινηματογράφων.

Το παρόν έγγραφο αντικαθιστά κάθε σχετικό προηγούμενο έγγραφο. Η λειτουργία ανοικτών (θερινών) κινηματογράφων επιτρέπεται ως ακολούθως:

α) Χώρος

 • Ο χώρος θα πρέπει να είναι διαμορφωμένος έτσι ώστε να υποδέχονται μόνο καθήμενους και όχι όρθιους θεατές και θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα σε όλη την διάρκεια της προβολής ώστε οι θεατές να παραμένουν στις θέσεις τους.
 • Η πληρότητα θα πρέπει να μην υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).
 • Είναι υποχρεωτική η δημιουργία κενού χώρου/κενής θέσης ανά δύο (2) έως και τέσσερις (4) καθήμενους, κατά τρόπο ώστε η πληρότητα να μην υπερβαίνει το 75%. Άτομα τα οποία δεν έχουν προσέλθει μαζί δεν θα πρέπει να τοποθετούνται σε θέσεις χωρίς κενό μεταξύ τους. Ταξιθεσία ατόμων που προσέρχονται μαζί στις θέσεις καθήμενων μεταξύ των οποίων δεν μεσολαβεί κενός χώρος/κενή θέση και μέριμνα για μέγιστη δυνατή απόσταση μεταξύ θεατών που δεν έχουν προσέλθει μαζί.
 • Είναι υποχρεωτική η ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του χώρου προβολής.
 • Θα πρέπει να τηρούνται οι μεγαλύτερες δυνατές αποστάσεις μεταξύ των θεατών. Ο διαχειριστής / υπεύθυνος το κινηματογράφου θα πρέπει να αξιολογήσει τις δυνατότητες διαχείρισης κοινού και να ορίσει τον μέγιστο αριθμό θεατών που μπορεί να διαχειριστεί με ασφάλεια.
 • Οι υπεύθυνοι των κινηματογράφων οφείλουν να προετοιμάσουν τους υπό διαμόρφωση χώρους καταλλήλως και να εκπαιδεύουν διαρκώς το εργαζόμενο προσωπικό με τρόπο που θα διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία και θα προστατεύει τους εργαζόμενους και τους θεατές κατά τη παραμονή τους στους κινηματογράφους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρούσα.
 • Στους κλειστούς χώρους των κινηματογράφων θα πρέπει να γίνονται απολυμάνσεις με διάλυμα χλωρίνης 10:1, δηλαδή 9 μέρη νερό και 1 μέρος χλωρίνης, πριν και μετά από κάθε προβολή. Αυτό ισχύει και για τους χώρους υγιεινής. Για επιφάνειες που είναι πιθανό να καταστραφούν από τη χρήση υποχλωριώδους νατρίου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αιθανόλη συγκέντρωσης 70%. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δίνεται σε επιφάνειες που αγγίζονται συχνά όπως πόμολα, διακόπτες, κουπαστές κ.ο.κ.
 • Τα τραπέζια και οι καρέκλες θα πρέπει να απολυμαίνονται πριν κάθε χρήση.
 • Στους κινηματογράφους θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο αντισηπτικό αλκοολούχου διαλύματος 70% σε όλες τις εισόδους και εξόδους.
 • Η ταξιθεσία, για την τοποθέτηση των θεατών στις θέσεις τους, είναι υποχρεωτική.
 • Απαγορεύεται το διάλειμμα κατά την προβολή.
 • Θα πρέπει να καταρτιστεί ένα πλάνο θέσεων, σήμανσης και ροής επισκεπτών, το οποίο να είναι διαθέσιμο.
 • Προτείνεται η μονοδρόμηση των διαδρόμων που διατρέχουν τον χώρο.
 • Προτείνεται η σταδιακή αποχώρηση μετά τη λήξη της προβολής (π.χ. ανά σειρά).
 • Προτείνεται κενό τουλάχιστον μισής ώρας μεταξύ της λήξης μίας προβολής και της έναρξης της επόμενης έτσι ώστε να μην παρατηρείται συνωστισμός στους κοινόχρηστους χώρους και επιπλέον να υπάρχει επαρκής χρόνος για απολύμανση μεταξύ προβολών.
 • Η λειτουργία κυλικείου/bar επιτρέπεται πριν και κατά τη διάρκεια της προβολής προκειμένου να μην δημιουργείται συνωστισμός και οι θεατές να μπορούν να κατευθύνονται προς αυτό σε διαφορετικούς χρόνους κατά τη διάρκεια της ταινίας. Με το ίδιο σκεπτικό προβλέπεται να μην υπάρχει διάλειμμα κατά την διάρκεια της προβολής. Θα πρέπει να τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα, αποστάσεις 1,5 μέτρου στην ουρά (εφόσον η δημιουργία ουράς δεν μπορεί να αποφευχθεί παρά την λήψη οργανωτικών μέτρων), διαθέσιμα αντισηπτικά και να υπάρχει μονοδρόμηση της ροής προς και από το κυλικείο/bar. Προτείνεται η περισχοίνιση όπου είναι εφικτό προκειμένου να διασφαλίζει την ομαλή ροή του κοινού. Το προσωπικό θα πρέπει να φορά γάντια και μη ιατρική μάσκα, ενώ ενθαρρύνονται οι ανέπαφες συναλλαγές.

Δυνατότητα λειτουργίας με κοινό αμιγώς εμβολιασμένων ή νοσησάντων:

Οι χώροι δύναται να λειτουργούν, κατ’ επιλογή της επιχείρησης, με την κατάλληλη σήμανση, με κοινό αμιγώς εμβολιασμένων ή νοσησάντων κατά το τελευταίο εξάμηνο, με επιτρεπόμενο ποσοστό πληρότητας 85%. Στην περίπτωση αυτή οι θεατές εισέρχονται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο:
[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού ή
[β] πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά, υπό [α] και [β], επιδεικνύονται είτε σε έγχαρτη μορφή είτε ηλεκτρονικά μέσω κινητής συσκευής του θεατή, τα οποία ο ιδιοκτήτης ή νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης (ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο) σαρώνει ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118) Covid Free GR.

Ειδικώς και αποκλειστικώς άτομα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών (ανήλικοι), μπορούν να εισέρχονται με δήλωση self-test, στην οποία προβαίνει είτε οιοσδήποτε γονέας ακόμα και μη έχων την επιμέλεια είτε κηδεμόνας. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία του γονέα ή κηδεμόνα.

β) Προβολή

 • Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική για τους θεατές καθ’ όλη την διάρκεια παραμονής τους στον χώρο, από την είσοδό τους και μέχρι την έξοδό τους και καθ’ όλη την διάρκεια της προβολής.
 • Συστήνεται αυστηρά θεατές και εργαζόμενοι να χρησιμοποιούν συχνά αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα (70%).
 • Ειδική μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί ως προς τη ροή του κοινού κατά την είσοδο και έξοδό τους από τον κινηματογράφο.
 • Κατά την είσοδο και έξοδο θα πρέπει να τηρούνται ουρές με αποστάσεις 1,5 μέτρου (εφόσον η δημιουργία ουράς δεν μπορεί να αποφευχθεί παρά την λήψη οργανωτικών μέτρων). Προτείνεται η σταδιακή είσοδος και έξοδος ανά σειρά, με τον συντονισμό ταξιθετών.
 • Δεν επιτρέπεται να υπάρχει διάλειμμα, τόσο προκειμένου να μην δημιουργείται συνωστισμός, όσο και για να εξοικονομείται χρόνος μεταξύ των προβολών για την απολύμανση και τον καθαρισμό του χώρου.
 • Ως προς τα εισιτήρια ισχύουν τα εξής:
  – Υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικού εισιτηρίου
  – Ανέπαφος έλεγχος εισιτηρίων (με scanner)
  – Τοποθέτηση χωρισμάτων σε ταμεία και γκισέ
  – Στα ταμεία θα πρέπει να αποφεύγεται η πρόκληση ουράς μέσω της λήψης και εφαρμογής κατάλληλων οργανωτικών μέτρων (π.χ. ενημέρωση του κοινού για προσέλευση τουλάχιστον 1 ώρα προ της έναρξης του θεάματος), αλλά στις όλως εξαιρετικές περιπτώσεις που τυχόν καταστεί αναπόφευκτη η δημιουργία ουράς θα πρέπει να τηρούνται αποστάσεις 1,5 μέτρου
  –  Ανέπαφες συναλλαγές όπου απαιτούνται (χρήση POS)
 • Μετά το τέλος της παράστασης όλα τα προστατευτικά είδη μιας χρήσεως, τα ατομικά μπουκάλια κ.ο.κ θα πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικές στεγανές συσκευασίες και να πετιούνται.

γ) Ασφάλεια εργαζομένων

 • Όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν προστατευτική μη ιατρική μάσκα.
 • Όλος ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται θα πρέπει πριν τοποθετηθεί στον χώρο να έχει απολυμανθεί με τον ενδεικνυόμενο από τον κατασκευαστή τρόπο.
 • Οι χρησιμοποιημένες από τους εργαζόμενους υφασμάτινες μη ιατρικές μάσκες θα
  πρέπει να τοποθετούνται σε πλαστικές σακούλες, να πλένονται στους 60ο βαθμούς
  και να σιδερώνονται.

Σημειώνεται ότι θέατρα σκιών, stand-up comedy και λοιπές παρόμοιου τύπου παραστατικές τέχνες, εφόσον λειτουργούν εντός θερινών κινηματογράφων ή εντός θερινών μόνιμων σκηνών που προσομοιάζουν με θερινούς κινηματογράφους, επιτρέπονται, υπό την επιπλέον προϋπόθεση ότι κατά την διάρκεια της παράστασης απασχολούνται μέχρι δύο άτομα μπροστά ή πίσω από την οθόνη, τηρώντας απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ τους.

Σημειώνεται επίσης ότι παράλληλα με τα ως άνω και τους εκάστοτε κανόνες που ορίζονται δυνάμει κοινών υπουργικών αποφάσεων για τα ζητήματα αρμοδιότητας του ΥΠΠΟΑ, εφαρμόζονται ταυτόχρονα κανόνες αποστασιοποίησης σε λοιπές δραστηριότητες και δομές, οι οποίοι ενδέχεται να επηρεάζουν εμμέσως την διεξαγωγή των προβολών.

Τα παραπάνω μέτρα είναι ενδεικτικά, δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις πιθανές περιπτώσεις και εφαρμόζονται παράλληλα με τα ευρύτερα μέτρα τα οποία ισχύουν. Για το λόγο αυτό πρέπει να υπάρχει διαρκής παρακολούθηση των σχετικών εξελίξεων μέσα από την ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας στην διεύθυνση στην διεύθυνση https://eody.gov.gr/ καθώς και στην διεύθυνση https://covid19.gov.gr/.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να επιδεικνύουν την απαραίτητη ατομική ευθύνη, προστατεύοντας τον εαυτό τους και τα άλλα άτομα. Ειδικά οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές των θερινών κινηματογράφων θα πρέπει να μεριμνούν για την προστασία των εργαζομένων και των θεατών και να προβούν κατά την κρίση τους στην λήψη επιπλέον μέτρων που συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες ενός χώρου ενδεχομένως απαιτούν.

Η Γενική Γραμματέας
Σύγχρονου Πολιτισμού
Ελένη Δουνδουλάκη