Ανακοίνωση προκήρυξης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου